Practice Areas

Diskriminasyon

Kung naniniwala kayo na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon sa iyong trabaho, handa ang mga abogado ng Rastegar Law Group na magbigay sa inyo ng legal na representasyon nang hindi kinakailangan ng agad-agarang bayad.

Hindi Makatarungang Pagtanggal sa Trabaho

Kung sa tingin ninyo ay kayo ay tinanggal sa trabaho dahil sa alinman sa mga nabanggit na dahilan, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre at kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Sexual Harassment

Walang sino mang ang dapat makaranas ng sexual harassment. Kung kayo ay nakaranas ng sexual harassment at nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Pagkapantay-pantay sa Sahod

Tinitiyak ng batas ng California ang pagkakapantay-pantay sa sahod ng mga empleyado, lalaki man o babae, para sa parehong trabaho. Kung ang sahod na inyong natatanggap mula sa inyong employer ay naiiba dahil sa inyong kasarian, makipag-ugnayan lamang sa amin para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Diskriminasyon Dahil
sa Pagbubuntis

Kung naniniwala kayo na kayo ay nadiskrimina o itinituring na iba dahil kayo ay nagbubuntis, ang aming mga abogado sa San Diego at Los Angeles ay handang tumulong upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan.

Paghihiganti

Kung kayo ay nakaranas ng paghihiganti dahil kayo ay naghain ng reklamo o naglantad ng paglabag sa patakaran, may mga batas na nangangalaga sa inyong kapakanan. Makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Sahod at Oras

May mga batas sa California na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ukol sa kanilang sahod at oras. Ang mga manggagawa ang nagdurusa sa tuwing nilalabag ng mga employer ang mga batas na ito. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado upang ipaglaban ang inyong karapatan para sa tamang sahod at oras, handa ang Rastegar Law Group upang tulungan kayo.

Karapatang Sibil

Inaalagaan ng mga karapatang sibil ang kalayaan ninyo laban sa anumang paglabag sa inyong mga karapatan ng pamahalaan, organisasyon, o mga pribadong indibidwal. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group sa Los Angeles o San Diego para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Diskriminasyon

Kung naniniwala kayo na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon sa iyong trabaho, handa ang mga abogado ng Rastegar Law Group na magbigay sa inyo ng legal na representasyon nang hindi kinakailangan ng agad-agarang bayad.

Hindi Makatarungan Pagtanggal sa Trabaho

Kung sa tingin ninyo ay kayo ay tinanggal sa trabaho dahil sa alinman sa mga nabanggit na dahilan, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre at kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Sexual Harassment

Walang sino mang ang dapat makaranas ng sexual harassment. Kung kayo ay nakaranas ng sexual harassment at nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Pagkapantay-pantay sa Sahod

Tinitiyak ng batas ng California ang pagkakapantay-pantay sa sahod ng mga empleyado, lalaki man o babae, para sa parehong trabaho. Kung ang sahod na inyong natatanggap mula sa inyong employer ay naiiba dahil sa inyong kasarian, makipag-ugnayan lamang sa amin para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Diskriminasyon Dahil sa Pagbubuntis

Kung naniniwala kayo na kayo ay nadiskrimina o itinituring na iba dahil kayo ay nagbubuntis, ang aming mga abogado sa San Diego at Los Angeles ay handang tumulong upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan.

Paghihiganti

Kung kayo ay nakaranas ng paghihiganti dahil kayo ay naghain ng reklamo o naglantad ng paglabag sa patakaran, may mga batas na nangangalaga sa inyong kapakanan. Makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Sahod at Oras

May mga batas sa California na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ukol sa kanilang sahod at oras. Ang mga manggagawa ang nagdurusa sa tuwing nilalabag ng mga employer ang mga batas na ito. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado upang ipaglaban ang inyong karapatan para sa tamang sahod at oras, handa ang Rastegar Law Group upang tulungan kayo.

Karapatang Sibil

Inaalagaan ng mga karapatang sibil ang kalayaan ninyo laban sa anumang paglabag sa inyong mga karapatan ng pamahalaan, organisasyon, o mga pribadong indibidwal. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group sa Los Angeles o San Diego para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Diskriminasyon

Kung naniniwala kayo na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon sa iyong trabaho, handa ang mga abogado ng Rastegar Law Group na magbigay sa inyo ng legal na representasyon nang hindi kinakailangan ng agad-agarang bayad.

Hindi Makatarungan Pagtanggal sa Trabaho

Kung sa tingin ninyo ay kayo ay tinanggal sa trabaho dahil sa alinman sa mga nabanggit na dahilan, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre at kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Sexual Harassment

Walang sino mang ang dapat makaranas ng sexual harassment. Kung kayo ay nakaranas ng sexual harassment at nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Pagkapantay-pantay sa Sahod

Tinitiyak ng batas ng California ang pagkakapantay-pantay sa sahod ng mga empleyado, lalaki man o babae, para sa parehong trabaho. Kung ang sahod na inyong natatanggap mula sa inyong employer ay naiiba dahil sa inyong kasarian, makipag-ugnayan lamang sa amin para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Diskriminasyon Dahil sa Pagbubuntis

Kung naniniwala kayo na kayo ay nadiskrimina o itinituring na iba dahil kayo ay nagbubuntis, ang aming mga abogado sa San Diego at Los Angeles ay handang tumulong upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan.

Paghihiganti

Kung kayo ay nakaranas ng paghihiganti dahil kayo ay naghain ng reklamo o naglantad ng paglabag sa patakaran, may mga batas na nangangalaga sa inyong kapakanan. Makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Sahod at Oras

May mga batas sa California na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ukol sa kanilang sahod at oras. Ang mga manggagawa ang nagdurusa sa tuwing nilalabag ng mga employer ang mga batas na ito. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado upang ipaglaban ang inyong karapatan para sa tamang sahod at oras, handa ang Rastegar Law Group upang tulungan kayo.

Karapatang Sibil

Inaalagaan ng mga karapatang sibil ang kalayaan ninyo laban sa anumang paglabag sa inyong mga karapatan ng pamahalaan, organisasyon, o mga pribadong indibidwal. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group sa Los Angeles o San Diego para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Magpaiskedyul ng Libreng Konsultasyon Ngayon

Kung kayo ay nangangailangan ng abogado para sa inyong problema sa trabaho, makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon. Ang aming serbisyo ay “contingency basis”, ibig sabihin kukuha lamang kami ng porsiyento mula sa inyong mababawi kung naging matagumpay ang inyong kaso.

Maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagpuno sa form sa ibaba, o tumawag sa (888) 961-LAW1.

Error: Contact form not found.