Abogado ng Trabaho
Mula pa Noong 1991

Hindi Mo Kailangang Magbayad

Avvo 9.3 Rated - Farzad RastegarSuper Lawyers - Farzad Rastegar 2019Top Verdict - Top California Attorney 2017California Employment Lawyers Association - Rastegar Law GroupConsumer Attorneys Association of Los Angeles - Attorney MemberWage and Hour - Top 10 Trial LawyersTop 3 Best Rated Employment Lawyers in Torrance 2019Best Business of 2020 - Three Best RatedTop 3 Best Rated Employment Lawyers in Torrance 2020Best Business of 2021 - Three Best RatedExpertise Best Employment Lawyers in Redondo Beach

Avvo 9.3 Rated - Farzad RastegarSuper Lawyers - Farzad Rastegar 2019Top Verdict - Top California Attorney 2017California Employment Lawyers Association - Rastegar Law GroupConsumer Attorneys Association of Los Angeles - Attorney Member
Wage and Hour - Top 10 Trial LawyersTop 3 Best Rated Employment Lawyers in Torrance 2019Best Business of 2020 - Three Best RatedTop 3 Best Rated Employment Lawyers in Torrance 2020Best Business of 2021 - Three Best RatedExpertise Best Employment Lawyers in Redondo Beach

Ang Aming Ginagawa

Tumutuon kami sa pag-aalok ng pinakamahusay na tulong sa aming mga kliyente. Sa loob ng dalawang dekada, kinikilala ang aming opisina bilang isa sa mga mapagkakatiwalaan at maaasahang law firm sa California at matagumpay na naghatid ng higit sa 3,000 mga kliyente at inakusahan ang higit sa 250 mga aksyon sa klase para sa mga mamimili at empleyado.

Wala Kang Bayad

Ang aming serbisyo ay “contingency basis” kung saan hindi ninyo kinakailangan magbayad kaagad upang kayo’y aming tulungan. Sasagutin ng aming opisina ang lahat ng gastusin mula sa inyong kaso. Kukuha lamang kami ng porsiyento mula sa inyong mababawi kung naging matagumpay ang inyong kaso. Sa kabilang banda, kung hindi man ito naging matagumpay, hindi ninyo kami kailangang bayaran.

Practice Areas

Diskriminasyon

Kung naniniwala kayo na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon sa iyong trabaho, handa ang mga abogado ng Rastegar Law Group na magbigay sa inyo ng legal na representasyon nang hindi kinakailangan ng agad-agarang bayad.

Hindi Makatarungang Pagtanggal sa Trabaho

Kung sa tingin ninyo ay kayo ay tinanggal sa trabaho dahil sa alinman sa mga nabanggit na dahilan, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre at kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Sexual Harassment

Walang sino mang ang dapat makaranas ng sexual harassment. Kung kayo ay nakaranas ng sexual harassment at nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Pagkapantay-pantay sa Sahod

Tinitiyak ng batas ng California ang pagkakapantay-pantay sa sahod ng mga empleyado, lalaki man o babae, para sa parehong trabaho. Kung ang sahod na inyong natatanggap mula sa inyong employer ay naiiba dahil sa inyong kasarian, makipag-ugnayan lamang sa amin para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Diskriminasyon Dahil
sa Pagbubuntis

Kung naniniwala kayo na kayo ay nadiskrimina o itinituring na iba dahil kayo ay nagbubuntis, ang aming mga abogado sa San Diego at Los Angeles ay handang tumulong upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan.

Paghihiganti

Kung kayo ay nakaranas ng paghihiganti dahil kayo ay naghain ng reklamo o naglantad ng paglabag sa patakaran, may mga batas na nangangalaga sa inyong kapakanan. Makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Sahod at Oras

May mga batas sa California na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ukol sa kanilang sahod at oras. Ang mga manggagawa ang nagdurusa sa tuwing nilalabag ng mga employer ang mga batas na ito. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado upang ipaglaban ang inyong karapatan para sa tamang sahod at oras, handa ang Rastegar Law Group upang tulungan kayo.

Karapatang Sibil

Inaalagaan ng mga karapatang sibil ang kalayaan ninyo laban sa anumang paglabag sa inyong mga karapatan ng pamahalaan, organisasyon, o mga pribadong indibidwal. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group sa Los Angeles o San Diego para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Diskriminasyon

Kung naniniwala kayo na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon sa iyong trabaho, handa ang mga abogado ng Rastegar Law Group na magbigay sa inyo ng legal na representasyon nang hindi kinakailangan ng agad-agarang bayad.

Hindi Makatarungan Pagtanggal sa Trabaho

Kung sa tingin ninyo ay kayo ay tinanggal sa trabaho dahil sa alinman sa mga nabanggit na dahilan, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre at kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Sexual Harassment

Walang sino mang ang dapat makaranas ng sexual harassment. Kung kayo ay nakaranas ng sexual harassment at nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Pagkapantay-pantay sa Sahod

Tinitiyak ng batas ng California ang pagkakapantay-pantay sa sahod ng mga empleyado, lalaki man o babae, para sa parehong trabaho. Kung ang sahod na inyong natatanggap mula sa inyong employer ay naiiba dahil sa inyong kasarian, makipag-ugnayan lamang sa amin para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Diskriminasyon Dahil sa Pagbubuntis

Kung naniniwala kayo na kayo ay nadiskrimina o itinituring na iba dahil kayo ay nagbubuntis, ang aming mga abogado sa San Diego at Los Angeles ay handang tumulong upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan.

Paghihiganti

Kung kayo ay nakaranas ng paghihiganti dahil kayo ay naghain ng reklamo o naglantad ng paglabag sa patakaran, may mga batas na nangangalaga sa inyong kapakanan. Makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Sahod at Oras

May mga batas sa California na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ukol sa kanilang sahod at oras. Ang mga manggagawa ang nagdurusa sa tuwing nilalabag ng mga employer ang mga batas na ito. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado upang ipaglaban ang inyong karapatan para sa tamang sahod at oras, handa ang Rastegar Law Group upang tulungan kayo.

Karapatang Sibil

Inaalagaan ng mga karapatang sibil ang kalayaan ninyo laban sa anumang paglabag sa inyong mga karapatan ng pamahalaan, organisasyon, o mga pribadong indibidwal. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group sa Los Angeles o San Diego para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Diskriminasyon

Kung naniniwala kayo na kayo ay nakaranas ng diskriminasyon sa iyong trabaho, handa ang mga abogado ng Rastegar Law Group na magbigay sa inyo ng legal na representasyon nang hindi kinakailangan ng agad-agarang bayad.

Hindi Makatarungan Pagtanggal sa Trabaho

Kung sa tingin ninyo ay kayo ay tinanggal sa trabaho dahil sa alinman sa mga nabanggit na dahilan, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre at kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Sexual Harassment

Walang sino mang ang dapat makaranas ng sexual harassment. Kung kayo ay nakaranas ng sexual harassment at nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Pagkapantay-pantay sa Sahod

Tinitiyak ng batas ng California ang pagkakapantay-pantay sa sahod ng mga empleyado, lalaki man o babae, para sa parehong trabaho. Kung ang sahod na inyong natatanggap mula sa inyong employer ay naiiba dahil sa inyong kasarian, makipag-ugnayan lamang sa amin para sa libre’t kompidensiyal na ebalwayson ng inyong kaso.

Diskriminasyon Dahil sa Pagbubuntis

Kung naniniwala kayo na kayo ay nadiskrimina o itinituring na iba dahil kayo ay nagbubuntis, ang aming mga abogado sa San Diego at Los Angeles ay handang tumulong upang ipagtanggol ang inyong mga karapatan.

Paghihiganti

Kung kayo ay nakaranas ng paghihiganti dahil kayo ay naghain ng reklamo o naglantad ng paglabag sa patakaran, may mga batas na nangangalaga sa inyong kapakanan. Makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Sahod at Oras

May mga batas sa California na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ukol sa kanilang sahod at oras. Ang mga manggagawa ang nagdurusa sa tuwing nilalabag ng mga employer ang mga batas na ito. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado upang ipaglaban ang inyong karapatan para sa tamang sahod at oras, handa ang Rastegar Law Group upang tulungan kayo.

Karapatang Sibil

Inaalagaan ng mga karapatang sibil ang kalayaan ninyo laban sa anumang paglabag sa inyong mga karapatan ng pamahalaan, organisasyon, o mga pribadong indibidwal. Kung kayo ay nangangailangan ng abogado, makipag-ugnayan lamang sa mga abogado ng Rastegar Law Group sa Los Angeles o San Diego para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Mga Testimonial

Angela S.

Ang laki talaga ng tulong na ibinigay nila nang magkonsult ako sa kanila at malinaw nilang ipinaliwanag ang batas at ang mga karapatan ko sa trabaho. Naging matapat sila’t hindi sila takot o nagatubili na sabihin ang anumang kahinaan ng kaso. May mga opisina na sobra sobra mangako at hindi natutupad lahat ng ipinangako. Dito, ipapaliwanag talaga nila ang bawat detalye ayon sa kanilang pagsusuri’t ipapaliwanag nila ito sa simpleng Ingles para masmaintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari sa kaso mo. Maasahan mo sa kanila ang makatwiran na konsultasyon. Talagang irerekomenda ko sila! Dapat sila ang mga abogadong una ninyong lalapitan. Maraming salamat sa inyong tulong!

Soraya S.

Napakabait nila. Madalas akong takot na makipagusap sa mga abogado pero ang mga ito, tinuturing ka nila na parang kapamilya’t hindi ka sisingilin. Contingency work ang kanilang patakaran – ang ibig sabihin ay hindi mo kinakailangan magbayad agad. Kung manalo ang kaso mo, pareho kayong panalo bilang nakikiisa sila sa layunin mo. Sa ibang law firm, sisingilin ka kada oras at pahahabain ang oras para mataas ang masisingil sa’yo. Hindi ganun dito. The best dito! Tawagan mo lang sila para sa kahit anong problema. Kahit hindi tungkol sa trabaho, handa silang tulungan ko. Sa tingin ko matagal na silang sa industriya kaya hindi nakapagtataka na alam talaga nila ang ginagawa nila.

Genesis P.

Kamakailan lang ay kinonsulta ko si Karla at naging madali’t malinaw ang proseso. Ipinaramdam niya sa akin na tunay niyang naintindihan ang sitwasyon ko. Kahit na hindi nila tinanggap ang kaso ko, tinulungan nila akong makipag-ugnayan sa Labor Commission. Sa kabuuan masasabi ko na naging komportable ako sa pagbahagi ko ng kuwento ko sa kanila’t sa kanilang pagtulong. Salamat Rastegar Law Group!!!

PS: Meron silang mga tao na nagsasalita ng Espanyol!

Ainne M.

Tumawag ako upang magtanong tungkol sa sitwasyon ng aking kaibigan sa kaniyang trabaho. Si Gloria Cruz ang nakasagot sa aking tawag. Tinulungan niya ako at ipinaliwanag kung papaano matutulungan ang aking kaibigan. Irerekomenda ko talaga ang opisinang ito para sa anumang katanungang ligal mayroon kayo tungkol sa inyong trabaho.

Winter Z.

Hindi ko alam na hindi ko pala kailangan magbayad para sa kanilang serbisyo nang sabihin sa akin ito ng kaibigan ko. Halos walang problema sa pagtulong. Kung manalo man ang kaso mo, saka lang sila kukuha ng porsiyento mula sa iyong mapapanalunan. Libo-libong dolyar ang nakuha ko nang wala akong pinaghihirapan. Kung ikaw ay napatalsik sa trabaho, tawagan mo sila para mapag-aralan ang iyong kaso. Siguradong panalo ka!

Carmaletta S.

Hindi ko inakala na may mga abogado na handang magtrabaho para sayo nang hindi mo kinakailangang gumastos. Higit ko silang mairerekomenda sa’yo kung pakiramdam mo ay tinanggal ka sa trabaho nang walang sapat o makatarungang dahilan. Masusi nilang pinagaaralan ang lahat tungkol sa iyong kaso para malaman mo ang karampatang kompensasyon na dapat mong makuha na hindi mo maiisip kung hindi dahil sa kanila. Mabuhay Rastegar!

Fran K.

Buong puso kong pinasasalamatan ang RLG. Tunay na nagmamalasakit sila para sayo. Kung puwede lang silang bigyan ng 1000 stars!

Jacqueline P.

Malaking tulong talaga at handang handa silang tumulong mapa-telepono, sa personal o email man!

Gazal E.

Lubos na inirerekomenda para sa konsulta sa mga isyung trabaho. Si Gloria Cruz ay napakahusay at matulungin!

Mga Testimonial

Ang laki talaga ng tulong na ibinigay nila nang magkonsult ako sa kanila at malinaw nilang ipinaliwanag ang batas at ang mga karapatan ko sa trabaho. Naging matapat sila’t hindi sila takot o nagatubili na sabihin ang anumang kahinaan ng kaso. May mga opisina na sobra sobra mangako at hindi natutupad lahat ng ipinangako. Dito, ipapaliwanag talaga nila ang bawat detalye ayon sa kanilang pagsusuri’t ipapaliwanag nila ito sa simpleng Ingles para masmaintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari sa kaso mo. Maasahan mo sa kanila ang makatwiran na konsultasyon. Talagang irerekomenda ko sila! Dapat sila ang mga abogadong una ninyong lalapitan. Maraming salamat sa inyong tulong!

Angela S.

Napakabait nila. Madalas akong takot na makipagusap sa mga abogado pero ang mga ito, tinuturing ka nila na parang kapamilya’t hindi ka sisingilin. Contingency work ang kanilang patakaran – ang ibig sabihin ay hindi mo kinakailangan magbayad agad. Kung manalo ang kaso mo, pareho kayong panalo bilang nakikiisa sila sa layunin mo. Sa ibang law firm, sisingilin ka kada oras at pahahabain ang oras para mataas ang masisingil sa’yo. Hindi ganun dito. The best dito! Tawagan mo lang sila para sa kahit anong problema. Kahit hindi tungkol sa trabaho, handa silang tulungan ko. Sa tingin ko matagal na silang sa industriya kaya hindi nakapagtataka na alam talaga nila ang ginagawa nila.

Soraya S.

Kamakailan lang ay kinonsulta ko si Karla at naging madali’t malinaw ang proseso. Ipinaramdam niya sa akin na tunay niyang naintindihan ang sitwasyon ko. Kahit na hindi nila tinanggap ang kaso ko, tinulungan nila akong makipag-ugnayan sa Labor Commission. Sa kabuuan masasabi ko na naging komportable ako sa pagbahagi ko ng kuwento ko sa kanila’t sa kanilang pagtulong. Salamat Rastegar Law Group!!!

PS: Meron silang mga tao na nagsasalita ng Espanyol!

Genesis P.

Tumawag ako upang magtanong tungkol sa sitwasyon ng aking kaibigan sa kaniyang trabaho. Si Gloria Cruz ang nakasagot sa aking tawag. Tinulungan niya ako at ipinaliwanag kung papaano matutulungan ang aking kaibigan. Irerekomenda ko talaga ang opisinang ito para sa anumang katanungang ligal mayroon kayo tungkol sa inyong trabaho.

Ainne M.

Hindi ko alam na hindi ko pala kailangan magbayad para sa kanilang serbisyo nang sabihin sa akin ito ng kaibigan ko. Halos walang problema sa pagtulong. Kung manalo man ang kaso mo, saka lang sila kukuha ng porsiyento mula sa iyong mapapanalunan. Libo-libong dolyar ang nakuha ko nang wala akong pinaghihirapan. Kung ikaw ay napatalsik sa trabaho, tawagan mo sila para mapag-aralan ang iyong kaso. Siguradong panalo ka!

Winter Z.

Hindi ko inakala na may mga abogado na handang magtrabaho para sayo nang hindi mo kinakailangang gumastos. Higit ko silang mairerekomenda sa’yo kung pakiramdam mo ay tinanggal ka sa trabaho nang walang sapat o makatarungang dahilan. Masusi nilang pinagaaralan ang lahat tungkol sa iyong kaso para malaman mo ang karampatang kompensasyon na dapat mong makuha na hindi mo maiisip kung hindi dahil sa kanila. Mabuhay Rastegar!

Carmaletta S.

Buong puso kong pinasasalamatan ang RLG. Tunay na nagmamalasakit sila para sayo. Kung puwede lang silang bigyan ng 1000 stars!

Fran K.

Malaking tulong talaga at handang handa silang tumulong mapa-telepono, sa personal o email man!

Jacqueline P.

Lubos na inirerekomenda para sa konsulta sa mga isyung trabaho. Si Gloria Cruz ay napakahusay at matulungin!

Gazal E.

Mga Abogadong Bihasa sa Mga Isyung Trabaho

Kung pinagiisipan o pinaghahandaan ninyong magsampa ng kaso laban sa inyong employer, mabuti nang mayroon kayong mga bihasang abogado sa inyong panig.

Naiintindihan ng aming mga abogado na ang batas tungkol sa trabaho ay hindi lang usapin na kung ano ang tama o mali kundi ito ay tungkol sa mga karapatan ng mga tao na aming ipinaglalaban, kung ano ang pinakamainam para sa kanila, sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang hinaharap.

Mga Kaso Ukol sa Batas Pantrabaho
na Aming Matutulungan

Handang tulungan ng mga abogado ng Rastegar Law Group ang mga empleyadong nilabag ang karapatan ng mga employer.

Anu-anong mga batas ang nangangalaga sa
karapatan ng mga manggagagawa sa California?

Maraming mga batas, sa pederal at estadong antas, ang nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa.

Paano pumili ng mahusay na abogado?

Tila nakakatakot pumili ng abogado lalong lalo na kung ito ang unang beses ninyong kumuha ng serbisyo ng abogado.

Mga Abogado sa San Diego at Los Angeles

Kung kayo ay nangangailangan ng abogado para sa inyong problema sa trabaho, makipag-ugnayan sa Rastegar Law Group ngayon para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Mga Abogadong Bihasa sa
Mga Isyung Trabaho

Kung pinagiisipan o pinaghahandaan ninyong magsampa ng kaso laban sa inyong employer, mabuti nang mayroon kayong mga bihasang abogado sa inyong panig.

Naiintindihan ng aming mga abogado na ang batas tungkol sa trabaho ay hindi lang usapin na kung ano ang tama o mali kundi ito ay tungkol sa mga karapatan ng mga tao na aming ipinaglalaban, kung ano ang pinakamainam para sa kanila, sa kanilang mga pamilya, at sa kanilang hinaharap.

Mga Kaso Ukol sa Batas Pantrabaho na Aming Matutulungan

Handang tulungan ng mga abogado ng Rastegar Law Group ang mga empleyadong nilabag ang karapatan ng mga employer.

Anu-anong mga batas ang nangangalaga sa karapatan ng mga manggagagawa sa California?

Maraming mga batas, sa pederal at estadong antas, ang nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa.

Paano pumili ng mahusay na abogado?

Tila nakakatakot pumili ng abogado lalong lalo na kung ito ang unang beses ninyong kumuha ng serbisyo ng abogado.

Mga Abogado sa San Diego at Los Angeles

Kung kayo ay nangangailangan ng abogado para sa inyong problema sa trabaho, makipag-ugnayan sa Rastegar Law Group ngayon para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon.

Magpaiskedyul ng Libreng Konsultasyon Ngayon

Kung kayo ay nangangailangan ng abogado para sa inyong problema sa trabaho, makipag-ugnayan sa amin ngayon para sa libre’t kompidensiyal na konsultasyon. Ang aming serbisyo ay “contingency basis”, ibig sabihin kukuha lamang kami ng porsiyento mula sa inyong mababawi kung naging matagumpay ang inyong kaso.

Maaari kang makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagpuno sa form sa ibaba, o tumawag sa (888) 961-LAW1.

Magsimula sa pamamagitan ng pag-type ng iyong pangalan sa ibaba upang makuha ang iyong libreng pagsusuri.

Pangalan
Apelyido
Telepono
Email
Ngayon mangyaring kumpletuhin ang mga detalye sa ibaba.
Hindi namin makikipag-ugnay sa iyong employer nang wala ang iyong pahintulot.
Paano namin kayo matutulungan?
Pangalan ng Employer
Tinatayang Bilang ng mga Empleyado sa Iyong Lokasyon
Katayuan ng Trabaho
Ginustong Wika
Ginustong Komunikasyon
Paano Mo Narinig ang Tungkol sa Amin?
Petsa ng Pagkakakuha -- Mula
Petsa ng Pagkakakuha -- Hanggang